A Bóbita Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely/levelezési cím: 7626 Pécs, Felsővámház utca 50., e-mail.: bobita@bobita.hu, telefon: +36 (72) 210-301 +36 (30) 438-3885, Cg.: 02-09-078214; továbbiakban: adatkezelő), mint a www.jegy.bobita.hu honlap üzemeltetője tevékenysége során a személyes adatok kezelésének szabályait – az információs jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) alapján – az alábbiakban állapítja meg. 

1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat hatálya az adatkezelőre – beleértve annak adminisztratív, marketing és informatikai munkatársait – és a www.jegy.bobita.hu címen elérhető honlaphoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre, a honlap üzemeltetése során megszerzett és kezelt adatokra terjed ki.

Az adatkezelő a jelen szabályzatot a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosíthatja. A szabályzat mindenkori aktuális változata az adatkezelő honlapján (www.jegy.bobita.hu) hozzáférhető. A szabályzat módosításáról az adatkezelő az érintetteket a fent megjelölt honlapon közzétett közleményben tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően 8 nappal történik. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.

A szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.jegy.bobita.hu oldalon található hivatkozás vezet.

2. Értelmező rendelkezések:

2.1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.2. kezelt adat: az érintettnek az adatkezelő által kezelt adata (pl.: vezeték és keresztnév, jelszó, e-mail, telefonszám, cím)

2.3. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, azaz a www.jegy.bobita.hu oldalra regisztráló, az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő, illetve személyes adatai adatkezelő általi kezeléséhez hozzájáruló természetes személy.

2.4 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelő: a  Bóbita Bábszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7626 Pécs, Felsővámház utca 50.; Cg. 02-09-078214)

2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

2.6. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

3.1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy az érintett a www.bobita.hu weboldalon található szolgáltatásokat igénybe vehesse azaz a jegyrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése.

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása, melyet adatainak a www.jegy.bobita.hu honlapon történő megadásakor a jelen szabályzat kifejezett elfogadásával adhat meg. Az adatkezelés a www.jegy.bobita.hu weboldal jegyértékesítési szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele.

Az adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy meghatározott adatok megadásának hiányában az adott szolgáltatásokat nem veheti igénybe. A személyes adatok felvételét megelőzően az adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet, valamint beszerzi az adatkezeléshez való hozzájárulást. A tájékoztatás kiterjed az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellegére, a kezelendő adatok körére, az adatkezelés céljára, időtartamára, az adatkezelő személyére.

3.3 Hozzájárulás visszavonása

Azokban az esetekben, ahol az adatkezelési tevékenységhez az érintett hozzájárulása szükséges, az érintett mindenkor jogosult a hozzájárulás visszavonására. A hozzájárulás visszavonása nem fogja befolyásolni az olyan adatkezelés jogszerűségét, amely az érintett hozzájárulásán alapult, annak visszavonása előtt.

3.4 Az adatok tárolásának ideje:

Az adatkezelő – kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig – csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, a cél megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok törlésre kerülnek.

Amennyiben az érintett regisztrációja törlésre kerül, az adatokat az adatkezelő rendszere három munkanapon belül törli.

Számviteli bizonylat esetén az adatkezelés időtartama: 8 év.

4. Regisztráció, kezelt adatok köre:

Az érintett által a regisztráció során megadott, kezelt adatok:

Az érintett vezetékneve és keresztneve: a későbbiekben ezáltal lehetséges az azonosítása

E-mail cím: a megadott e-mail cím nem publikus, vagyis az nem jelenik meg sehol. Az e-mail cím a regisztráció aktiváláshoz szükséges valamint a rendszer használata során keletkező értesítések, szolgáltatások fogadásának kézbesítési helye.

Jelszó: az érintett azonosításához szükséges, az online felületre történő későbbi belépéseknél biztosítja, hogy kizárólag az érintett léphessen be saját felhasználói felületére.

Az érintett lakóhelye: számviteli bizonylat kitöltéséhez szükséges, nem publikus, azaz nem jelenik meg sehol az oldalon.

Telefonszám: A szolgáltatás igénybe vétele, esetleges panaszkezelés esetén szükséges információcsere megkönnyítése érdekében. Nem publikus, a honlapon nem jelenik meg.

Adószám: jogi személyek részére a számviteli bizonylat (számla) kiállításához szükséges.

5. Statisztikai adatok

Az adatokat az adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.

6. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat az adatkezelő csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

A regisztrációval az érintett kifejezetten hozzájárul és elfogadja, hogy adatait az adatkezelő a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezelje az adatait.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.

7. Az adatok adatkezelő általi felhasználása

Az adatkezelő az érintett által megadott adatokat az ÁSZF-ben részletezett szolgáltatás céljából, vagy a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben használja fel.

7.1. Adattovábbítás

7.1.1. Adatfeldolgozó neve: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 37.

e-mail: info@zsn.hu

Továbbított adatok köre: név, cím

Adattovábbítás célja: az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

8. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

a./ Kérvényezheti a személyes adataihoz történő hozzáférést; b./ Személyes adatainak helyesbítését; c./ Kérvényezheti a személyes adatainak törlését; d./ Korlátozhatja személyes adatainak kezelését; e./ Kérvényezheti hogy a személyes adatai olyan formában kerüljenek rögzítésre, amely átruházható az érintettre vagy más szervezetekre (hordozhatóság); f./ Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen; és g./ Panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti szervnél.

Az érintettnek fenti jogainak gyakorlására, vagy azokkal kapcsolatos kérdések feltevésére írásban, telefonon, vagy e-mail keresztül van lehetősége az alábbi elérhetőségeken:

cím: 7626 Pécs, Felsővámház u. 50.

telefon: +36 (72) 210-301 +36 (30) 438-3885

e-mail: bobita@bobita.hu

Az érintettnek az adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával jogában áll kérni az általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a helyes adatok egyidejű megjelölésével. Az érintett a fenti elérhetőségen tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, továbbá bármikor, indokolási kötelezettség nélkül jogosult kérni kezelt adatai törlését (a regisztráció és a hozzájárulás visszavonásával).

A helyesbítést és törlést az adatkezelő haladéktalanul elvégzi, és erről az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította tájékoztatja. Az érintett kérelmére az adatkezelő 30 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben még nem nyújtott be az adatkezelőhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatás iránti kérelmet, egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Az adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy az érintett adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így például bejelentkezési jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

9. Adatbiztonság

Az adatkezelő az adatkezelési műveletek során és az adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazása során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi az ehhez szükséges a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azon eljárási szabályokat ennek érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a számára.

10. Jogérvényesítés

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében az alábbi elérhetőségeken:

cím: 7626 Pécs, Felsővámház u. 50.

telefon: +36 (72) 210-301 +36 (30) 438-3885

e-mail: bobita@bobita.hu

Az érintett a 2011. évi CXII. törvény az információs jogról és az információszabadságról, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. További információkat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapja (www.naih.hu) nyújthat.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságposta

Cím: 1530 Budapest Pf.: 5.

Cím: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

http://naih.hu